രണ്ടു ഗാനങ്ങള്‍ കൂടി

സംഘര്‍ഷഭരിതമായ ജീവിതത്തില്‍ സംഗീതമാണ് ആകെയുള്ള ഒരാശ്വാസം. രണ്ട് മലയാള ഗാനങ്ങള്‍ കൂടി ആഗോളസംഗീതപ്രേമികള്‍ക്കായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. ആദ്യം ഗാനത്തിന്റെ ഒറിജിനല്‍ മലയാളം വരികള്‍, തുടര്‍ന്ന് അതിന്റെ ബെര്‍ഗ്ലിഷ് പരിഭാഷ.

ഇന്നെനിക്കു പൊട്ടു കുത്താന്‍
സന്ധ്യകൾ ചാലിച്ച സിന്ധൂരം
ഇന്നെനിക്കു കണ്ണെഴുതാന്‍
വിണ്ണിലെ നക്ഷത്ര മഷിക്കൂട്‌ (ഇന്നെനി)

ഏന്റെ സ്വപ്നത്തിന്‍ എഴുനില വീട്ടിൽ
കഞ്ചബാണന്റെ കളിത്തോഴൻ (എന്റെ)
കണ്ണിലാകെ കതിരൊളി വീശീ
വന്നു കയറീ പോയീ (കണ്ണിൽ)

പൊന്നിലഞ്ഞികൾ പന്തലൊരുക്കി
കർണ്ണികാരം താലമെടുത്തു (പൊന്നി)
പുഷ്പിതാഗ്രകൾ മന്ദാരങ്ങൽ
പുഞ്ചിരിത്തിരി നീട്ടീ (പുഷ്പി)
ആ.ആ.ആ.ആ. (ഇന്നെനിക്കു)

ഇനി അതിന്റെ പരിഭാഷ:-

Today for me fix a bindi
evenings diluted red powder
today for me writing eyes
heavenly stars ink cover (Today..)

In my dreams seven storied house
Marijuana arrowman’s play boy
eyes full seeds light blowing
came, lifted, gone (Today..)

Gold leaf trees made tents
another tree took a plate
flowered edged foolplants
smile candles lengthened (Today..)

അടുത്ത ഗാനം:-

നിലാവിന്റെ പൂങ്കാവില്‍ നിശാപുഷ്പം
കിനാവിന്റെ തേന്മാവില്‍ രാപ്പാടി പാടി (നിലാവിന്റെ)

കുമാരേട്ടാ…എന്റെ കുമാരേട്ടാ…
ആരാ അത് ??

കരിമുകിലെന്‍ പൂവേണി ഇളംകാറ്റെന്‍ മധുവാണി
മതിമുഖമെന്‍ താമ്പാളം മലര്‍ച്ചുണ്ട് താമ്പൂലം
തളിര്‍വെറ്റ മുറുക്കാനും മണിമാറില്‍ വീഴാനും
പകരാന്‍ നീ വന്നാട്ടേ ആ ചൂടു പകര്‍ന്നാട്ടേ (നിലാവിന്റെ)

വെണ്ണതോല്‍ക്കുമെന്‍ മേനി മുറുകെയൊന്നു പുണരാനും
എന്‍ മടിയില്‍ തലചായ്ക്കാനും സുമബാണന്‍ വന്നല്ലോ
ഈ രാത്രി പുലരില്ല പൂങ്കോഴികള്‍ കൂവില്ല
ഇന്നു രാത്രി ശിവരാത്രി മദിരോത്സവ ശുഭരാത്രി (നിലാവിന്റെ)

ഇനി പരിഭാഷ:-

In moonlight’s flowergarden
Night flower smell
In dream’s honey mango tree
night singer singed (In moonlights..)

Kumar brotherrr… my kumar brotherrrr..
who am i ???

Charcoal cloud my flower hair
Light wind my honey voice
enough face my @#$%
flower lips panparag
green leaf tightening
bell breasts falling
you come to share
share that heat right (In moonlights..)

Kumar brotherr…..
what i do you want to do you ???

Ghee failing my body
strongly once embrace
my lap slanding head
flower arrowman camed
this night never good morning
flower chikens not howl
today night siva night
liquor festival siva night (In moonlights..)

Sorry: നിലവാരമുള്ള വായനക്കാര്‍ ക്ഷമിക്കണം.